Els Mitjons Molfort’s i la publicitat racional

(CAT)

Molfort’s: una empresa de Mataró que als anys trenta va vendre molts milers de parells de mitjons, que va ser innovadora en els mètodes de producció, de comercialització i, sobretot, en la introducció dels principis de la publicitat racional, una nova tècnica que el 1915 va fer les primeres passes a Catalunya.

Anuncis als diaris i paper d’embolicar, un home-anunci i rètols lluminosos, etiquetes i estands de fires, aparadors i auques amb històries de mitjons, una revista i tendals per protegir del sol els aparadors: una explosió de grafisme per transmetre una imatge de confort, seguretat, comoditat , estalvi i elegància.

L’escriptor Julià Guillamon i el dissenyador Jordi Duró, amb la complicitat del Museu de Mataró, han aconseguit amb aquest llibre reconstruir i documentar la història dels mitjons Molfort’s i de la publicitat racional. La recuperació de centenars de materials inèdits es presenta ara en un relat apassionant que transmet l’entusiasme i l’atreviment dels pioners de la indústria i la publicitat a Catalunya.

Els ponents a la presentació seran, els autors del llibre, Julià Guillamon, escriptor, Jordi Duró, dissenyador i Anna Capella editora i directora del Museu de Mataró.

Dijous, 7 de juny de 2018
A les 19:00 h
La Central
Mallorca 237, Barcelona

 

Molfort's

 

Los calcetines Molfort’s y la publicidad racional

(CAST)
Molfort’s: una empresa de Mataró que en los años treinta vendió muchos miles de parejas de calcetines, que fue innovadora en los métodos de producción, de comercialización y, por encima de todo, en la introducción de los principios de la publicidad racional, una nueva técnica que en el año 1915 hizo sus primeros pasos en Cataluña.

Anuncios en los periódicos, papel de envolver, un hombre-anuncio y rotulos luminosos, etiquetas y stands de ferias, escaparates y aucas con historias de calcetines, una revista y toldos para proteger del sol los escaparates: una explosión de grafismo para transmitir una imagen de confort, seguridad, comodidad, ahorro y elegancia.

El escritor Julià Guillamon y el diseñador Jordi Duró, con la complicidad del Museu de Mataró, han conseguido con este libro reconstruir y documentar la historia de los calcetines Molfort’s y de la publicidad racional. La recuperación de centenares de materiales inéditos se presenta ahora en un relato apasionante que transmite el entusiasmo y el atrevimiento de los pioneros de la industria y la publicidad en Cataluña.

Los ponentes de la presentación serán, los autores del libro, Julià Guillamon, escritor, Jordi Duró, diseñador y Anna Capella editora y directora del Museu de Mataró.

Jueves, 7 de junio de 2018
A las 19:00 h
La Central
Mallorca 237, Barcelona